Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Bütçe ve Raporlama Kapsamında Sunulan Hizmetler

 • Başkanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak ilgili birimlerle işbirliği halinde hazırlamak ve bütçe uygulamalarının bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve gerekli revizyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Performans programının maliyetlendirmesini bütçe ile uyumlu bir şekilde yapmak.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programının hazırlamasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
 • Yatırım programında yer alan projelerin detay programlarını hazırlanması, onaylanması, yayımlanması ve revize edilmesi işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Yatırım programında yer alan projelerin uygulama sonuçlarına ilişkin aylık, 3 aylık ve yıllık raporları süresi içerisinde hazırlanması, ilgili kurumlara iletilmesi ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Başkanlık bütçesi kesin hesabı ve mali istatistiklerinin süresi içerisinde hazırlanması, ilgili kurumlara iletilmesi ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Başkanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini içeren Mali Durum Beklentiler Raporunun süresi içerisinde hazırlanması ilgili kurumlara iletilmesi ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Bütçe uygulamaları konusunda Başkan ve Hizmet Birimlerine gerekli bilgileri sağlamak.
 • Başkanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken bütçe ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Başkanlık mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazların mal yönetim dönemine ilişkin yıllık icmal cetvellerini düzenlemek, taşınır kesin hesabı hazırlamak.
 • Başkanlığın, bütçe ve mali durumuna ilişkin raporların hazırlanması ve üst makamlara sunmak.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde alacakların takip işlemlerini, birimlerden gelecek talepler doğrultusunda yürütmek.
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından verilecek diğer mali görevleri yapmak. 

Stratejik Yönetim ve Planlama Kapsamında Sunulan Hizmetler

 • Kalkınma planı, orta vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve koordine etmek.
 • Yıllık programda yer alacak Başkanlığımızla ilgili tedbirlerin oluşturulması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Stratejik planın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Yılı performans programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
 • Ulusal veya sektörel plan, strateji belgeleri ve eylem planlarında Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan eylemleri koordine etmek, uygulamaları izlemek.
 • Yıllık idare faaliyet raporu ve birim faaliyet raporu hazırlıklarını koordine etmek ve hazırlamak.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak.
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından verilecek diğer mali görevleri yapmak. 

İç Kontrol Kapsamında Sunulan Hizmetler

 • İç kontrol sisteminin kurulması,   standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve üst makamlara raporlamak.
 • İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlarda iç kontrol sistemine yönelik değerlendirmeleri dikkate alarak iç kontrol sisteminin işleyişini izlemek.
 • Sayıştay denetim raporlarındaki bulgulara ilişkin koordinasyon işlemlerini yürütmek.
 • Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
 • Mali mevzuata ilişkin görüş taleplerini cevaplandırmak, üst yönetici ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık desteği vermek.
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
 • İş akış şemaları ve mali mevzuata ilişkin yönergeler hazırlamak.
 • Kamu zararlarının takibi işlemlerini yapmak.
 • Mali mevzuatta meydana gelen değişiklik ve düzenlemelerin takibinin yapılarak Birimlerinin bilgilendirilmesini sağlamak.
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı tarafından verilecek diğer mali görevleri yapmak. 

 

Daire Başkanı     : Dr. Tuğba DİNÇBAŞ

E-Posta Adresi   : sgb@iklim.gov.tr

Telefon                : 0 312 591 44 00

 

Stratejik Plan 2024- 2028

Stratejik Plan 2024 - 2028 İndir

 

Performans Programları

Program Açıklama  
Performans Programı 2023 Yılı Performans Programı İndir
Performans Programı 2024 Yılı Performans Programı İndir

İdare Faaliyet Raporları

 

Rapor Açıklama  
Faaliyet Raporu İklim Değişikliği Başkanlığı 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu İndir
Faaliyet Raporu İklim Değişikliği Başkanlığı 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu İndir

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme

Rapor Açıklama  
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İndir
Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu İndir

Mali Tablolar ve Raporlar

2024 Yayınlanan Raporlar

Rapor Açıklama  
Mali Tablolar Ocak 2024 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Şubat 2024 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Mart 2024 Aylık Mali Tablolar İndir
Bütçe Gerçekleşme 2024 Yılı Birinci Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar İklim Değişikliği Başkanlığı 2023 Yılı Temel Mali Tablolar Raporu İndir
Mali Tablolar Nisan 2024 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Mayıs 2024 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Haziran 2024 Aylık Mali Tablolar  İndir

 

 

 

2023 Yılı Yayınlanan Raporlar

Rapor Açıklama  
Bütçe Gerçekleşme 2023 Yılı Dördüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar Aralık 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Kasım 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Ekim 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Bütçe Gerçekleşme

2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu

İndir
Mali Tablolar Eylül 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Ağustos 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Temmuz 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İndir
Bütçe Gerçekleşme 2023 Yılı İkinci Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar Haziran 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Mayıs 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar Nisan 2023 Aylık Mali Tablolar İndir
Stratejik Plan  Stratejik Plan (2023-2024) Hazırlık Programı İndir
Mali Tablolar 2022 Yılı Temel Mali Tablolar  İndir
Bütçe Gerçekleşme  2023 Yılı 1. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2023 Mart Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar 2023 Şubat Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar 2023 Ocak Mali Tablolar İndir

 

Mali Tablolar Kasım 2023 Aylık Mali Tablolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 Yayınlanan Raporlar

Rapor Açıklama  
Mali Durum ve Beklentiler 2022 yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu İndir
Bütçe Gerçekleşme 2022 Yılı 2. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2022 Ağustos Mali Raporlar İndir
Mali Tablolar 2022 Eylül Mali Tablolar İndir
Bütçe Gerçekleşme 2022 Yılı 3. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2022 Ekim Mali Tablolar İndir
Mali Tablolar 2022 Kasım Mali Tablolar İndir
Bütçe Gerçekleşme 2022 Yılı 4. 3 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu İndir
Mali Tablolar 2022 Aralık Mali Tablolar İndir