Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı

Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Net-sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda Koordinasyon Kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşların katkıları ile ulusal ve BMİDÇS Sekretaryasına sunulan yıllık Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterlerindeki sektörlere ilişkin azaltım politikalarını belirlemek.
b) Gerekli hallerde güncellemek suretiyle Uzun Dönemli İklim Stratejisi ile periyodik Ulusal Katkı Beyanlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Koordinasyon Kurulunun onayına sunmak.
c) Ulusal Katkı Beyanının uygulanmasını ulusal düzeyde izlemek, değerlendirmek ve sonuçları Koordinasyon Kuruluna raporlamak.
ç) Koordinasyon Kurulu altında kurulacak azaltım ve ilgili çalışma grubu faaliyetlerini koordine etmek.
d) Azaltıma ilişkin mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.
e) Azaltım konusunda BMİDÇS ve Paris Anlaşması kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.
f) Azaltıma ilişkin olarak uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaları takip etmek, bu çalışmalara yönelik ulusal düzeyde koordinasyonu gerçekleştirmek, görüş vermek, katılmak, katkı sunmak.
g) Azaltıma ilişkin olarak Koordinasyon Kurulunda temsil edilen veya diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yapılan çalışmalara katılmak, görüş vermek, katkı sunmak.
ğ) Azaltım faaliyetlerini desteklemeye yönelik ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya yaptırmak.
h) Azaltıma yönelik olarak eğitim, bilinçlendirme ve kamuoyu farkındalığının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

E-Posta Adresi : azaltimpolitikalari@csb.gov.tr

Telefon              : 0 (312) 591 44 10