İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu

Tarihsel Gelişim

İklim değişikliği Ulusal Odak Noktası olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği ile ilgili konularda ulusal koordinasyon görevini yürütmektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS) taraf olduğu 2004 yılından önce kurumsal yapılanmaya gidilerek 2001/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuş, bu kurulun 2013/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden yapılandırılması uygun görülmüş ve İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) adını alarak çalışmalarına devam etmiştir. Genelge'de kurulun yılda en az bir defa toplanacağı, çalışma usul ve esaslarının kurul tarafından belirleneceği ve alınan kararların ilgili kurum/kuruluşlarca uygulanacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, kurulun sekretarya hizmetlerinin ve koordinasyon işlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilmiştir. Yine Genelge'de kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma gruplarının oluşturulabileceği ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin kurul toplantılarına davet edilebileceği; alt kurul, komite ve çalışma gruplarında yer alabileceği açıklanmıştır. Kurul, on dört üyeden meydana gelmekte ve bu üyeler çeşitli bakanlıklar, kamu kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktaydı. Özetle, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) ilgili kurum ve kuruluşları bünyesinde toplayarak politik düzeyde ulusal karar alma mekanizmasını teşkil etmekteydi.

 

Mevcut Durum

85 numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, aynı Kararname ile İDHYKK yerini İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kuruluna (İDUKK) bırakmış ve bir Başmüzakereci (ilgili Bakan Yardımcısı) tarafından iklim değişikliği müzakerelerinin yürütüleceği belirtilmiştir. Ayrıca, adı geçen Kararname ile kurulan İklim Değişikliği Başkanlığınca Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerinin yürütüleceği belirtilmiştir.
 
Kararnamede;
(1) Koordinasyon Kurulu, iklim değişikliği ile ilgili plan, politika, strateji ve eylemleri belirlemek, izlemek ve değerlendirmekle görevlidir.
(2) Koordinasyon Kurulu, Bakanın Başkanlığında, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, İklim Değişikliği Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmak üzere yirmi iki üyeden oluşur. Koordinasyon Kuruluna, Bakanın katılım sağlayamadığı durumlarda İklim Değişikliği Başmüzakerecisi başkanlık eder.
(3) Koordinasyon Kurulunun Sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
(4) Koordinasyon Kurulu Başkanı, Koordinasyon Kurulu gündeminde görüşülecek konularla ilgili olarak diğer kurumların temsilcilerini toplantıya çağırabilir.
(5) Koordinasyon Kurulu, Bakanın çağrısı üzerine her yıl en az iki kez toplanır.

ifadelerine yer verilmiştir.