Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ilgili mevzuat gereği izlemek, kontrol etmek ve raporlamak.
b) Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak.
c) Görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında denetim ve yaptırım uygulamak.
ç) Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda sektörlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
d) Ozon tabakasının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.
e) Ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılması ve florlu sera gazlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ile bunların izlenmesi için ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak.
f) Florlu sera gazlarının raporlanması ve takibi konusunda sektörlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
g) Ozon tabakasını incelten maddelerin ve florlu sera gazlarının ithalat ve ihracat süreçlerini takip ve kontrol etmek, bu süreçte ilgili mevzuat kapsamında ithalat, ihracat izinlerini vermek.
ğ) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne ve ilgili değişikliklerine ait uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal odak noktalığı görevini yerine getirmek ve bu çerçevede ulusal koordinasyonu yürütmek.
h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Daire Başkanı     : Volkan POLAT

E-Posta Adresi   :

Telefon                : 0 (312) 591 44 00